Psihologi pentru generaţiile de mâine

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Stagii de practică

Activitatea 2 a proiectului ”Psihologi pentru generaţiile de mâine”, Organizarea şi implementarea stagiilor de practică, a continuat în semestrul I al anului universitar 2012-2013 pentru studenţii anului II, specializarea Psihologie. Cei 68 de studenţi au fost repartizaţi în grupe de practică în următoarele scoli şi licee din Sibiu, selectate de către partenerul proiectului, Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu:

 1. Colegiu Național Pedagogic "Andrei Șaguna"
 2. Liceul Teoretic "Constantin Noica"
 3. Liceul de Artă
 4. Şcoala Generală Nr. 1
 5. Colegiul Tehnic Energetic
 6. Școala Generală Nr. 21
 7. Colegiul Tehnic "Independența"
 8. Colegiul Național "Gh. Lazăr"

Întregul suport logistic pentru stagiile de practică în şcoli este asigurat de către partenerul proiectului, Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu, care asigură, de asemenea, monitorizare metodologică din punct de vedere al „angajatorului” în ceea ce priveste psihologii şi consilierii şcolari.

Toate şcolile în care se derulează stagiile de practică au asigurat întreaga bază materiala şi organizaţională, cât şi costurile de funcţionare, care constituie „participarea în natură” a partenerului proiectului, Inspectoratul Școlar Județean Sibiu.
Stagiile de practică s-au desfăşurat sub îndrumarea tutorilor de practică - consilieri şcolari cu experienţă în domeniul consilierii şcolare şi vocaţionale, titulari în fiecare din unităţile de învăţământ selectate. Tematica abordată în cadrul practicii a fost cea prevăzută în Fişa disciplinei, orarul de desfăşurare fiind stabilit de comun acord între consilierii şcolari şi studenţi cu respectarea orelor prevazute în Programa analitică, ţinându-se seama atât de programul elevilor cât şi de cel al studenţilor.

stagii de practica

La baza organizării activității practice a stat Ordinul Ministrului Educației, Cercetării şi Tineretului, nr. 3955 / 2008 privind aprobarea Cadrului general de organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare de licență şi de masterat şi a Convenției-cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licență sau masterat.
Stagiile au vizat aplicarea în practică a cunoștințelor dobândite în ca

drul activității didactice precum şi dezvoltarea competențelor de bază ale ocupației de consilierul școlar, potrivit Standardului ocupațional.
Sub supervizarea tutorilor de practică studenţii au avut posibilitatea să desfăşoare practic activităţi specifice consilierii educaţionale cu elevii claselor I-VIII şi IX-XII, în care s-au urmărit:

 • Identificarea problemelor specifice mediului şcolar
 • Evaluarea dezvoltării și a performanțelor şcolare ale elevilor p

 • rin metode specifice consilierului şcolar
 • Stabilirea şi descrierea scopului și obiectivelor activităţilor de consiliere educaţională şi a resurselor educaționale necesare rezolvării problemelor
 • Organizarea şi desfăşurarea activităților de consiliere educaţională individuală
 • Organizarea şi desfăşurarea activităților de consiliere educaţională de grup
 • Identificarea şi selectarea metodelor şi tehnicilor de consiliere educațională
 • Aplicarea de metode şi tehnici de consiliere educațională
 • Rezultatele si observaţiile activităţii practice vor fi consemnate de către fiecare student în Caietul de practică special realizat în acest scop.
stagii de practica stagii de practica

În perioada martie 2012 – iunie 2012, s-a desfășurat Stagiul de practică pentru studenții anului II, specializarea Psihologie, înscriși în proiectul POSDRU"109/2.1./G/ 82279, „PSIHOLOGI PENTRU GENERAȚIILE DE MÂINE”.

La baza organizării activității practice a stat Ordinul Ministrului Educației, Cercetării și Tineretului, nr. 3955 / 2008 privind aprobarea Cadrului general de organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare de licență și de masterat și a Convenției-cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licență sau masterat.

Partenerului numărul unu al proiectului, Inspectoratul Județean Sibiu, a coordonat realizarea stagiului conform Fișei disciplinei Practică de specialitate, pentru anul II, psihologie și a planificării stabilite de comun acord de către organizatorul de practică (ULBS) și partenerul de practică (unitatea de învățământ) pentru fiecare formație de studenți.

Cei 82 studenți înscriși în cadrul proiectului POSDRU 109/2.1./G/ 82279, „PSIHOLOGI PENTRU GENERAȚIILE DE MÂINE” au fost repartizați în opt școli și licee din Sibiu, după cum urmează:

1.    Colegiu Național Pedagogic "Andrei Șaguna"
2.    Liceul Teoretic "Constantin Noica"
3.    Liceul de Artă
4.    Școala Generală Nr. 1
5.    Colegiul Tehnic Energetic
6.    Școala Generală Nr. 21
7.    Colegiul Tehnic "Independența"
8.    Colegiul Național "Gh. Lazăr"

Tutorii de practică, responsabili cu desfășurarea activității practice au fost consilierii școlari din fiecare unitate de învățământ. În funcție de Fișa disciplinei, de tematica specifică activității practicii de specialitate și de programul școlar al elevilor, din cadrul unităților școlare, în urma discuției cu tutorele de practică, fiecare student și-a stabilit un orar individualizat pentru desfășurarea practicii.

stagii 03

Stagiile au vizat aplicarea în practică a cunoștințelor dobândite în cadrul activității didactice precum și dezvoltarea competențelor de bază ale ocupației de consilierul școlar, potrivit Standardului ocupațional. Fiecărui student i s-au pus la dispoziție Caietul de practică și Ghidul de practic.ă Acestea au fost proiectate și redactate în cadrul proiectului. Caietul este structurat  pe doua capitole, pentru cele două semestre ale anului universitar, exercițiile și activitățile practice vizând dezvoltarea celor șase unități de competență specifice ocupației de consilier școlar după cum urmează: analiza problemelor specifice mediului școlar; organizarea activităților de consiliere educațională; aplicarea principiilor, metodelor și tehnicilor de consiliere - semestrul I, și orientarea vocațională, educația pentru carieră, promovarea programelor de educație pentru sănătate - semestrul II.
Pentru activitățile specifice semestrului II, caietul cuprinde: fișe de lucru, exerciții si activități practice, fișe de înregistrare a evaluărilor psihologice și a profilului vocațional, fișe de autoanaliză a activității individuale (analiza SWOT).
Evaluarea practicii a fost evaluată de coordonatorul de practică, tutorele de practică pe baza criteriilor stabilite în Fișa disciplinei. De asemenea fiecare student a trebuit să completeze o fișa de autoevaluare a propriei activități practice.

stagii 01 stagii 02