Psihologi pentru generaţiile de mâine

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Activități principale

Activitatea 2 a proiectului ”Psihologi pentru generaţiile de mâine”, Organizarea şi implementarea stagiilor de practică, a continuat în semestrul I al anului universitar 2012-2013 pentru studenţii anului II, specializarea Psihologie. Cei 68 de studenţi au fost repartizaţi în grupe de practică în următoarele scoli şi licee din Sibiu, selectate de către partenerul proiectului, Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu:

 1. Colegiu Național Pedagogic "Andrei Șaguna"
 2. Liceul Teoretic "Constantin Noica"
 3. Liceul de Artă
 4. Şcoala Generală Nr. 1
 5. Colegiul Tehnic Energetic
 6. Școala Generală Nr. 21
 7. Colegiul Tehnic "Independența"
 8. Colegiul Național "Gh. Lazăr"

Întregul suport logistic pentru stagiile de practică în şcoli este asigurat de către partenerul proiectului, Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu, care asigură, de asemenea, monitorizare metodologică din punct de vedere al „angajatorului” în ceea ce priveste psihologii şi consilierii şcolari.

Toate şcolile în care se derulează stagiile de practică au asigurat întreaga bază materiala şi organizaţională, cât şi costurile de funcţionare, care constituie „participarea în natură” a partenerului proiectului, Inspectoratul Școlar Județean Sibiu.
Stagiile de practică s-au desfăşurat sub îndrumarea tutorilor de practică - consilieri şcolari cu experienţă în domeniul consilierii şcolare şi vocaţionale, titulari în fiecare din unităţile de învăţământ selectate. Tematica abordată în cadrul practicii a fost cea prevăzută în Fişa disciplinei, orarul de desfăşurare fiind stabilit de comun acord între consilierii şcolari şi studenţi cu respectarea orelor prevazute în Programa analitică, ţinându-se seama atât de programul elevilor cât şi de cel al studenţilor.

stagii de practica

La baza organizării activității practice a stat Ordinul Ministrului Educației, Cercetării şi Tineretului, nr. 3955 / 2008 privind aprobarea Cadrului general de organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare de licență şi de masterat şi a Convenției-cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licență sau masterat.
Stagiile au vizat aplicarea în practică a cunoștințelor dobândite în ca

drul activității didactice precum şi dezvoltarea competențelor de bază ale ocupației de consilierul școlar, potrivit Standardului ocupațional.
Sub supervizarea tutorilor de practică studenţii au avut posibilitatea să desfăşoare practic activităţi specifice consilierii educaţionale cu elevii claselor I-VIII şi IX-XII, în care s-au urmărit:

 • Identificarea problemelor specifice mediului şcolar
 • Evaluarea dezvoltării și a performanțelor şcolare ale elevilor p

 • rin metode specifice consilierului şcolar
 • Stabilirea şi descrierea scopului și obiectivelor activităţilor de consiliere educaţională şi a resurselor educaționale necesare rezolvării problemelor
 • Organizarea şi desfăşurarea activităților de consiliere educaţională individuală
 • Organizarea şi desfăşurarea activităților de consiliere educaţională de grup
 • Identificarea şi selectarea metodelor şi tehnicilor de consiliere educațională
 • Aplicarea de metode şi tehnici de consiliere educațională
 • Rezultatele si observaţiile activităţii practice vor fi consemnate de către fiecare student în Caietul de practică special realizat în acest scop.
stagii de practica stagii de practica

În perioada martie 2012 – iunie 2012, s-a desfășurat Stagiul de practică pentru studenții anului II, specializarea Psihologie, înscriși în proiectul POSDRU"109/2.1./G/ 82279, „PSIHOLOGI PENTRU GENERAȚIILE DE MÂINE”.

La baza organizării activității practice a stat Ordinul Ministrului Educației, Cercetării și Tineretului, nr. 3955 / 2008 privind aprobarea Cadrului general de organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare de licență și de masterat și a Convenției-cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licență sau masterat.

Partenerului numărul unu al proiectului, Inspectoratul Județean Sibiu, a coordonat realizarea stagiului conform Fișei disciplinei Practică de specialitate, pentru anul II, psihologie și a planificării stabilite de comun acord de către organizatorul de practică (ULBS) și partenerul de practică (unitatea de învățământ) pentru fiecare formație de studenți.

Cei 82 studenți înscriși în cadrul proiectului POSDRU 109/2.1./G/ 82279, „PSIHOLOGI PENTRU GENERAȚIILE DE MÂINE” au fost repartizați în opt școli și licee din Sibiu, după cum urmează:

1.    Colegiu Național Pedagogic "Andrei Șaguna"
2.    Liceul Teoretic "Constantin Noica"
3.    Liceul de Artă
4.    Școala Generală Nr. 1
5.    Colegiul Tehnic Energetic
6.    Școala Generală Nr. 21
7.    Colegiul Tehnic "Independența"
8.    Colegiul Național "Gh. Lazăr"

Tutorii de practică, responsabili cu desfășurarea activității practice au fost consilierii școlari din fiecare unitate de învățământ. În funcție de Fișa disciplinei, de tematica specifică activității practicii de specialitate și de programul școlar al elevilor, din cadrul unităților școlare, în urma discuției cu tutorele de practică, fiecare student și-a stabilit un orar individualizat pentru desfășurarea practicii.

stagii 03

Stagiile au vizat aplicarea în practică a cunoștințelor dobândite în cadrul activității didactice precum și dezvoltarea competențelor de bază ale ocupației de consilierul școlar, potrivit Standardului ocupațional. Fiecărui student i s-au pus la dispoziție Caietul de practică și Ghidul de practic.ă Acestea au fost proiectate și redactate în cadrul proiectului. Caietul este structurat  pe doua capitole, pentru cele două semestre ale anului universitar, exercițiile și activitățile practice vizând dezvoltarea celor șase unități de competență specifice ocupației de consilier școlar după cum urmează: analiza problemelor specifice mediului școlar; organizarea activităților de consiliere educațională; aplicarea principiilor, metodelor și tehnicilor de consiliere - semestrul I, și orientarea vocațională, educația pentru carieră, promovarea programelor de educație pentru sănătate - semestrul II.
Pentru activitățile specifice semestrului II, caietul cuprinde: fișe de lucru, exerciții si activități practice, fișe de înregistrare a evaluărilor psihologice și a profilului vocațional, fișe de autoanaliză a activității individuale (analiza SWOT).
Evaluarea practicii a fost evaluată de coordonatorul de practică, tutorele de practică pe baza criteriilor stabilite în Fișa disciplinei. De asemenea fiecare student a trebuit să completeze o fișa de autoevaluare a propriei activități practice.

stagii 01 stagii 02

Activitatea a vizat consilierea şi orientarea profesională a studenţilor din grupul ţintă al proiectului realizate în afara orelor din planul obligatoriu de învăţământ precum şi evaluarea acestora în vederea orientării în carieră, atât prin servicii de consiliere individuală cat şi prin servicii de informare de grup.

Activitatea a presupus două subactivităţi:

 • sesiuni interactive de informare de grup
 • activităţi de consiliere şi orientare profesională

a) sesiuni interactive de informare de grup

Au fost două sesiuni interactive de informare de grup ce au vizat următoarele tematici: „Cine poate fi modelul meu de rol?„ şi „Unde mă pot angaja în domeniul Psihologie educaţională, consiliere şcolara şi vocaţională”.

Prima întâlnire s-a desfăşurat în data de 7.12.2012 şi a avut ca invitate două absolvente ale Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, specializarea Psihologie, Berta Bârzoagă şi Valentina Bădeanu care în prezent lucrează pe postul de consilier şcolar în unităţi de învăţământ din Sibiu. Acestea au discutat despre activitatea pe care o desfăşoară, subliniind rolul consilierului şcolar, importanţa construirii relaţiei cu elevii dar şi cu părinţii acestora, probleme întâmpinate în activitate, instrumente utilizate, au prezentat cazuri specifice activităţii lor, precum şi modalităţi de soluţionare a acestora. În urma discuţiilor studenţii prezenţi la întâlnire au adresat întrebări şi au lansat noi subiecte de interes care să-i ajute să înţeleagă mai bine ce presupune concret aceasta activitate. La această întâlnire au participat un număr de 34 de studenţi.

Cea de-a doua întâlnire de grup, desfăşurata în 15.12.2012 având ca temă „Unde mă pot angaja în domeniul Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională?” le-a avut ca invitate pe doamnele psih. Monica Adriana Munteanu de la Colegiul Naţional „Andrei Şaguna” şi psih. Adela Creţu de la Şcoala Generală nr. 21, ambele cu o vastă experienţă în domeniul consilierii şcolare precum şi în activităţi de voluntariat din acelaşi domeniu.

Întâlnirea s-a desfăşurat sub forma unei sesiuni interactive în care după o scurtă prezentare a activităţii celor două invitate, studenţii au avut posibilitatea de a pune întrebări sau de a lansa noi teme de discuţie de interes pentru ei.
Un alt aspect important al întâlnirii a vizat posibilităţile de angajate pe piaţa muncii în domeniul Psihologie educaţională, consiliere şcolara şi vocaţională. De asemenea s-a discutat despre modalităţile de obţinere a atestatului de liberă practică pentru acest domeniu precum şi condiţiile de desfăşurare a activităţii în regim de liberă practică. Au fost prezentate organizaţii (ONG sau private) în care psihologul educaţional îşi poate desfăşura activitatea.

b) activităţi de consiliere şi orientare profesională

Activitatea s-a desfăşurat sub forma sesiunilor individuale de consiliere a carierei realizate de către experţii în consiliere profesională cu fiecare dintre studenţii care şi-au exprimat disponibilitatea de a participa. În cadrul sesiunilor s-a urmărit identificarea obiectivelor profesionale (în special legate de continuarea studiilor prin programe masterale sau intrarea pe piaţa muncii), precum şi stabilirea planului individual de acţiune. Fiecărui student i-a fost completată o fişă individuală de consiliere în care sunt specificate obiectivele urmărite (generale şi specifice), datele personale precum şi planul de acţiune. Participarea la ședinţele individuale s-a realizat pe baza unei planificări realizate de consilieri în urma discuţiei cu fiecare student în parte, ţinându-se cont de disponibilitatea acestuia. La şedinţele individuale au participat un număr 44 de studenţi.

De asemenea, în vederea realizării orientării în carieră, fiecare student a participat la evaluarea psiho-aptitudinală. Pentru realizarea evaluării au fost folosite două instrumente: SDS pentru identificarea intereselor profesionale şi CAS pentru identificarea trăsăturilor de personalitate şi aptitudinale. Pe baza acestora a fost realizat Profilul profesional individual.

Sesiunile de consiliere și orientare profesională s-au desfăşurat pe perioada lunii iunie și iulie 2012, pentru un număr de 49 studenţi din anul II, specializarea Psihologie.
Acestea au ca scop realizarea unei decizii informate a studenţilor privind continuarea studiilor sau dobândirea unui loc de muncă în domeniul Psihologie educaţională, consiliere şcolară și vocațională. Aceasta activitate a cuprins două tipuri de subactivități desfăşurate pe durata întregului semestru, in funcţie de orarul studenţilor, după cum urmează:

 1. sesiune interactivă de informare de grup
 2. activități de consiliere și orientare profesională

a) sesiune interactivă de informare de grup, cu următoarele tematici:
- Cine poate fi modelul meu de rol?
- Unde mă pot angaja în domeniul Psihologie educaţională, consiliere școlară și vocațională?

La această sesiune de informare au participat absolvenţi ai Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, specializarea de Psihologie, care în prezent lucrează pe postul de consilier şcolar in unități de învățământ din judeţul Sibiu. Întâlnirea s-a desfăşurat sub forma unei sesiuni interactive în care după o scurtă prezentare a activităţii pe care cei doi o desfășoară în unităţile de învățământ în care își desfășoară activitatea, studenţii au avut posibilitatea de a pune întrebări sau de a solicita lămuriri. Printre întrebările adresate de către studenţi se numără: Care sunt demersurile pe care trebuie să le facem pentru a deveni consilieri şcolari? Care a fost cel mai greu caz din activitatea d-voastră? Puteţi să ne descrieţi o zi din activitatea profesională? Cum se lucrează cu copii de 3-6 ani? Cât de greu este să obţii titularizarea? etc.

Un alt aspect important al discuţiei a vizat posibilităţile de angajate pe piaţa muncii în domeniul Psihologie educaţională, consiliere şcolara și vocațională. De asemenea, s-a discutat despre modalităţile de obţinere a atestatului de liberă practică pentru acest domeniu precum și condiţiile de desfăşurare a activității în regim de liberă practică. Au fost prezentate organizaţii (ONG sau private) în care psihologul educaţional își poate desfăşura activitatea.

b) activități de consiliere și orientare profesională

Acestea au cuprins sesiuni de consiliere a carierei (individuală) care s-au desfăşurat în afara orelor din planul de învățământ. Au fost desfăşurate de către experţii în consiliere profesională cu fiecare dintre studenţii care și-au exprimat disponibilitatea de a participa la aceasta acţiune. Prin aceste servicii s-a urmărit creşterea şanselor de integrare pe piaţa muncii sau sprijin în identificarea traseului educaţional pentru studenţii anului II specializarea psihologie.

În cadrul acestor sesiuni s-a urmărit, de asemenea, identificarea obiectivelor profesionale (în special legate de continuarea studiilor prin programe masterale sau intrarea pe piaţa muncii) precum și stabilirea planului individual de acţiune. Fiecărui student i-a fost completată o fișă individuală de consiliere în care au fost specificate obiectivele urmărite (generale și specifice), precum și acțiunile care trebuie realizate pentru atingerea acestora.

Workshop-ul Clubul carierei s-a desfăşurat in 25 mai 2012 cu participarea experţilor in consilierea carierei, a reprezentanţilor echipei de management, având ca invitaţi un reprezentant (recruter) al firmei de selecţie și recrutare de resurse umane TRENKWALDER Sibiu.

Tema centrală a acestui workshop a reprezentat-o interacțiunea cu metodele și tehnicile de căutare a unui loc de muncă, cu accent pe dezvoltarea abilităților de realizare a Curriculumului Vitae. Sesiunea a fost una interactivă, folosind ca metode lucrul pe grupe, jocul de rol și exerciţiile individuale și de grup.

Pentru buna desfăşurare a activităţii, precum și pentru a veni în sprijinul studenţilor în vederea tranziţiei pe piaţa muncii și a creşterii angajabilității, au fost concepute și realizate Cartea carierei și Jurnalul carierei. Aceste materiale au fost distribuite participanţilor la workshop.

worshop cc 001 worshop cc 002
worshop cc 003 worshop cc 004
worshop cc 005 worshop cc 006
worshop cc 007 worshop cc 008
worshop cc 009 worshop cc 010
worshop cc 011 worshop cc 013
worshop cc 014 worshop cc 015
worshop cc 016 worshop cc 017
worshop cc 012

Şcoala „PSIGEM” – reprezintă un proiect de 3 zile, desfăşurat în perioada 6,7,8 iulie 2012,  realizat după  finalizarea stagiilor de practică la care s-au înscris și au participat un număr de 44 de studenţi din anul II specializarea psihologie. Scopul acestei activități  a fost aplicarea în practică, a cunoştinţelor și abilitaţilor dezvoltate pe perioada stagiilor. Cei 44 de studenţi au fost împărțiți în cinci școli ipotetice care au avut de rezolvat două situații (cazuri) întâlnite în munca de consilier școlar, unul de orientare vocațională și cel dea-l doilea având ca temă consumul de droguri. Cazurile au fost concepute de către tutorii de practică împreună cu experţii în consiliere, coordonatorul de consiliere profesională, tutorii de practică sub coordonarea echipei de management (manager și asistent manager). Aceeaşi echipă la care s-a adăugat coordonatorul campanii de informare si conştientizare a conceput, realizat și desfăşurat întreaga activitate cât și materialele utilizate pe perioada desfășurării activităţii. Locul de desfăşurare a fost pensiunea Briana, iar deplasarea studenţilor spre locaţie s-a făcut cu autobuzul.

În cele 3 zile, studenţii au desfăşurat activităţile sub coordonarea tutorilor de practică, a coordonatorului și a experţilor în consiliere după un program pus la dispoziţia participanţilor. În cadrul Școlii PSIGEM s-au desfăşurat activități atât cu întregul grup, dar și cu cele cinci subgrupuri care au format şcolile ipotetice.

În prima zi, studenţii au participat la exerciţii interactive (exerciţii de încălzire, de dezvoltare personală, de cunoaştere reciprocă și de coalizare a grupului).

În cea de-a doua zi cele cinci scoli ipotetice, formate din grupe de 8 - 9 studenţi, au lucrat pe ateliere, având de sarcina de a soluţiona cazurile prezentate în studiile de caz. Fiecare şcoală și-a creat propria identitate (nume, blazon, motto), a ales prin vot persoana („porta-voce”) care s-o reprezinte în competiţie cu celelalte școli, pentru obţinerea unuia dintre cele cinci premiile puse la dispoziţie precum și a trofeului PSIGEM, acordat celei mai bune echipe. Cele cinci premii acordate au fost:

 • Trofeul „PSIGEM”
 • Cea mai bună prezentare
 • Cea mai adaptată soluţie
 • Cea mai completă analiză de caz
 • Cea mai buna identificare de probleme

Juriul format din cinci persoane, ales aleatoriu dintre tutori și consilieri a fost format din: preşedinte psih. Valeria Purcia și membri, psih. Elena Morariu, psih. Crina Mocanu, psih. Simona Cîmpeanu, psih. Diana Mihăescu. Acesta a stabilit criteriile de acordare a premiilor și a coordonat desfăşurarea competiţiei. Fiecare din cele cinci premii a avut o valoare de 2200 lei.
În urma soluţionării studiilor de caz, fiecare din cele cinci școli, și-a prezentat si argumentat soluţia în mod cât mai creativ (poster, joc de rol, prezentare etc.). După prezentare fiecare „porta-voce” a primit câte o întrebare din partea reprezentanţilor celorlalte echipe, fiind punctate de către juriu pentru „porta-voce” răspunsurile, iar pentru echipa modul de formulare a întrebării cât și reprezentativitatea ei pentru tema discutată.
Seara s-a încheiat cu vizionarea unui film – „Coriştii”, și analiza conţinutului acestuia prin prisma muncii de consilier şcolar. Studenţii si-au exprimat puncte de vedere, au pus întrebări și au analizat aspectele sugerate de moderator și au desprins aspecte care pot fi preluate în activitatea de consilier şcolar.

Cea de-a treia zi a fost destinată concluziilor, feed-back-urilor și acordării premiilor. Au fost analizate împreună cu consilierii studiile de caz și soluţiile oferite de fiecare şcoală în parte, li a fost oferit feed-back.

La finalul discuţiilor fiecare student a primit un chestionar de feedback pentru a-li exprima opinia cu privire la modul de organizare li desfăşurare a întregii școli de vară PSIGEM. De asemenea fiecare dintre ei și-a exprimat în scris (narativ) părerea cu privire la ce a însemnat pentru el Școala de vară.

Toţi cei 44 de studenţi participanţi la activităţile Școlii de vară au primit Diploma de participare. Şcoala de vară PSIGEM, iulie 2012 s-a încheiat cu acordarea premiilor.

scoala de vara psigem 001 scoala de vara psigem 002
scoala de vara psigem 003 scoala de vara psigem 004
scoala de vara psigem 005 scoala de vara psigem 006
scoala de vara psigem 007 scoala de vara psigem 008
scoala de vara psigem 009 scoala de vara psigem 010
scoala de vara psigem 011 scoala de vara psigem 012
scoala de vara psigem 013 scoala de vara psigem 014
scoala de vara psigem 015 scoala de vara psigem 016
scoala de vara psigem 017 scoala de vara psigem 018
scoala de vara psigem 019 scoala de vara psigem 020
scoala de vara psigem 021 scoala de vara psigem 022

Sunteți aici: Activităţi principale